top of page
נולובז -חלל שיתופי לאמנות

נולובז -חלל שיתופי לאמנות

זבולון 19


אני ואתה

ירמי עדני ויורם בלומנקרנץ

17.11.21

17.12.21

נפתחת:

ננעלת:

בתערוכה המשותפת הקרובה יציגו האמנים ירמי עדני ויורם בלומנקרנץ הצבה המבוססת על עבודותיהם האישיות יחד עם עבודות משותפות פרי דיאלוג של השנים האחרונות. ההצבה תדגיש את תהליכי העבודה השונים שלהם ותבקש לבחון את אסטרטגיות העבודה והעדפותיהם החומריות ביחס לתנאי היצירה דרך מושגים כמו: זמינות, נגישות, מיידיות, תגובה, בחירה, ברירה, ועוד. בתערוכה יוצגו אובייקטים, עבודות דו מימד ווידאו.

bottom of page